Privacy & cookie policy - Watchguard Security

Privacy & cookie policy

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking

Watchguard Security nv neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt Watchguard Security nv uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Watchguard Security nv op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Watchguard Security nv , Bredabaan 90 te 2170 Merksem met ondernemingsnummer 0456.543.663 ingeschreven in de KBO.
Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Watchguard Security nv ofwel telefonisch op de nummers 03/650.15.25 ofwel 051/21.16.31 of via email op volgend adres: info@watchguard‐security.be

Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt Watchguard Security nv gegevens?

Watchguard Security nv verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als prospect of klant op ons beroep doet, wanneer u zich inschrijft op onze gratis nieuwsbrief of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Watchguard Security nv ?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de producten of diensten waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e‐mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW‐
nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen.
De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor toekomstige producten of diensten.
Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.
Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.
Door het gebruik van onze website en/of diensten, erkent u dat u deze Privacy Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te wijzigen volgens ons eigen inzicht. Zulke wijziging zal via de Website gecommuniceerd worden.

Hou er rekening mee dat we zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen. Voor meer info zie onze gebruiksvoorwaarden website op www.watchguard‐security.be.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Watchguard Security nv gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het verlenen van diensten of producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), direct marketing (om u te informeren over de diensten die wij aanbieden en het verstrekken van informatie over producten en diensten die worden aangeboden door andere ondernemingen van de groep WatchGuard – Security waarvan Watchguard Security nv en AEV TELECOM deel uitmaken, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Watchguard Security nv ?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen.
Behoudens verzet van uw kant kunnen ze ook worden gedeeld met de andere ondernemingen van de groep WATCHGUARD ‐ SECURITY waar Watchguard Security nv deel van uitmaakt.
Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder controle van Watchguard Security nv .
Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Uw rechten

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met info@watchguard‐security.be.
Als uw gegevens worden meegedeeld aan de andere ondernemingen van WATCHGUARD ‐ SECURITY waar Watchguard Security nv deel van uitmaakt, kan u zich ook daartegen verzetten.
U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Watchguard Security nv via email op volgende adressen: info@watchguard‐security.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop Watchguard Security nv uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be),
Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

Watchguard Security nv behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via
de website aan gebruikers worden gemeld.