Wat moet het register van de beeldververwerkingsactiviteiten bevatten? - Watchguard Security

Wat moet het register van de beeldververwerkingsactiviteiten bevatten?

Algemeen

Vroeger voorzag de camerawet enkel in een aangifte bij de privacycommissie.  Echter sinds het in voege treden van de nieuwe Europese Verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) zijn er hier wijzigingen opgetreden.

Wat moet het register bevatten?

 • De verwerkingsverantwoordelijke (degene die heeft beslist tot de plaatsing en doelstelling van de bewakingscamera’s) moet vanaf nu een register bij houden van de beeldverwerkingsactiviteiten.  
 • Dit kan op papier of elektronisch zijn. 
 • Het moet op verzoek steeds ter beschikking kunnen worden gesteld van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) of de politiediensten zodat zij toezicht kunnen uitoefenen.
 • U kan voorbeeld ervan kan u bekijken op de site van de GBA
 • Het dient steeds geactualiseerd te zijn
 • En zolang bijgehouden te worden zolang er beeldverwerkingsactiviteiten worden uitgevoerd.

U heeft er alle belang bij om dit register in orde te brengen.  Dit is uitdrukkelijk is opgenomen in de camerawet.  De inhoud ervan is vastgelegd in het KB van 8 mei 2018.

De verplichte inhoud van het register

 • de naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en ,in voorkomend geval, van de gezamnelijke verwerkingsveranwtoordelijke, de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor de gegevensbescherming.
 • de wettelijke basis voor de verwerking en de doeleinden
 • de vermelding of het een al dan niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats betreft
 • de technische beschrijving van de camera’s
 • bij vaste bewakingscamera’s hun locatie aangegeven op een plan
 • bij tijdelijke bewakingscamera’s de beschrijving van de bewaakte zones en de periode van bewaking
 • de manier waarop u het publiek informeert betreffende de verwerking (pictogram, aangifte, …)
 • de plaats waar de beelden worden verwerkt
 • of de beelden al dan niet real time worden bekeken en indien dit zo is hoe dit gebeurd
 • de beschrijving van de categorieën van gefilmde personen en categorieën persoonsgegevens
 • de categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens
 • of er doorgifte is van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie
 • de bewaartermijn van de gegevens (maximaal één maand)
 • een beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn genomen om toegang tot de beelden door onbevoegden verhinderen.
 • een beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn genomen bij mededeling van gegevens aan derden.
 • wanneer het bewakingscamera’s betreffen in een niet besloten plaats of die kijken naar de perimeter van een besloten conform art. 8/2 van de camerawet dient het positieve advies van de bevoegde gemeenteraad te zijn opgenomen in het register.

Bronnen: FOD BZ

Meer weten over camerabewaking? Contacteer de specialisten van Watchguard Security.